“එ.ජා.ප.ය බෙදන අය අනාත වනවා”

30

එක්සත් ජාතික පක්ෂය බෙදීමකට ලක් කර ඉවත් වන පුද්ගලයින් දේශපාලනික වශයෙන් අනාත වන බව පාර්ලිමේන්තුමන්ත්‍රී විජයපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසනවා.

අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments