උසස් පෙළ සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට ටැබ් ලබාදීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියට කැබිනට් අනුමැතිය

31

උසස් පෙළ සිසුන් සහ ගුරුවරුන් සදහා ටැබ් පරිඝණක ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතිය යලි ආරම්භ කිරීම සදහා ඉදිරිපත් කල යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස එය ආරම්භ කිරීම සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතායි අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබුණේ.

Your Comments