උපාධිධාරීන් 4000කට සංවර්ධන නිලධාරී පත්වීම් ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවෙයි

126

උපාධිධාරීන් 4,000 කට පත්වීම් ලබා දීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව උපාධිධාරීන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට කැඳවා ඉහළම ලකුණු ලබා ගන්නා පිරිස ඒ සඳහා බඳවා ගනු ඇති.

ඔවුන් සංවර්ධන නිලධාරීන් ලෙස බඳවා ගැනීමටයි අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ.

Your Comments