උතුරු මැදට සහ නැගෙනහිර නව ආණ්ඩුකාරවරු පත්කෙරේ

12

පළාත් දෙකක් සඳහා නව ආණ්ඩුකාරවරු දෙදෙනෙකු අද පස්වරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා
ඒ අනුව නැගෙහිර පළාත සඳහා දිවුරුම් දුන්නේ අනුරාධා යම්පත් මහත්මිය යි.
උතුරු පාළාත සඳහා මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතා ද දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

Your Comments