උතුරු පළාත් සභාව සම්මත කර ගත් යෝජනාවක් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට

28

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාත් සභාව තුළ සම්මත කරගත් යෝජනාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට යොමු කර තිබෙනවා.
උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් මහතා සඳහන් කලේ ඊයේ දිනයේදී අදාළ යෝජනාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට යොමු කළ බවයි.
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේදී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සම්මත වූ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම තවදුරටත් ප්‍රමාද වීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු පහක් ඇතුළත් යෝජනාවක් පෙරේදා දිනයේ උතුරු පළාත් සභාව තුළ සම්මත කරගෙන තිබෙනවා.
ජාත්‍යන්තර යුධ අධිකරණයක් පිහිටුවීම ඇතුළු කරුණු 05ක් එහිදී ඒකමතිකව සම්මත වූ බව එම්.කේ සිවාජිලිංගම් මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments