උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමනය යථා තත්ත්වයට

53

දුම්රියක් පීලිපැනීම හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වූ උඩරට මාර්ගය යළි යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබෙනවා.
දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කළේ අද උදෑසන කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය දුම්රියක් රොසැල්ල දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී එලෙස පිලිපැනිමකට ලක් වූ බවයි.
ඒ හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වුණා.

රංජිත් රාජපක්ෂ – හැටන්

Your Comments