ඉදිරි මාසයක කාලය තුළ උපාධිධාරීන්ගේ රැකියා ගැටලුව විසඳීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා

14

ඉදිරි මාසයක කාලය තුළ උපාධිධාරීන්ගේ රැකියා ගැටළුව විසඳීම සඳහා ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කලා.
ඒ අම්බලන්තොට පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින්

Your Comments