“ඇල්පිටිය ජය ගෙන පෙන්වන්න !” එ.ජා.ප.යට අභියෝගයක්

29

හැකිනම් ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය ජය ගෙන පෙන්වන ලෙසට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අභියෝග කරනවා.

කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු ඒ බව සදහන් කළ අතර, එහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා ද අදහස් පළ කළා.

Your Comments