ආබාධිත පොලිස් නිලධාරීන්ගේ විරෝධතාවකින් ලෝටස් මාර්ගය වසා දමයි

25

ගාලුමුවදොරට පිවිසෙන ලෝටස් මාර්ගය වසා දමා තිබෙනවා.

ඒ, ආබාධිත පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසකගේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන්.

මේ හේතුවෙන් ඒ අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතින බව ද සඳහන්.

Your Comments