අවුරුදු නැකතට සිටුවන්න නොමිලේ පැල

18

අලුත් අවුරුදු සුබ නැකතට සිටුවීම සඳහා පැල බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් අද නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී පැවැත්වුණා.

එය සංවිධානය කර තිබුනේ නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පුත්තලම දිස්ත්‍රික් පාරසරික සංරක්ෂණ පදනම, නාත්තන්ඩිය පරිසර පදනම ඇතුළු සංවිධාන කිහිපයක් එක්වයි.

‘හරිත සංස්කෘතියකට මුල පුරමු’ යට‍තේ ශ්‍රී ලංකාවේ වන පියස සියයට එකකින් වැඩිකරලීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයට සමගාමිව
මේ වැඩසටහන පැවැත්වුනු මෙම වැඩසටහනේ දී ඖෂධිය පැල හා පළතුරු පල බෙදා දෙනු ලැබුවා.

(ප්‍රසාද් පූර්ණමාල්)

Your Comments