අවවාදයක් !

21

මුහුදු ප්‍රදේශවල තද සුළං ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඒ අනුව ධීවර සහ නාවුක ප්‍රජාව දේ පිළිබඳ අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙසයි දන්වා සිටින්නේ.

Your Comments