අයහපත් කාළගුණයෙන් කටුනායක හා කොචීන් අතර ගුවන් ගමන් නවතියි

31

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් කටුනායක හා ඉන්දියාවේ කොචීන් අතර ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා.

කඩිනමින් එම ගුවන් ගමන් යථා තත්වයට පත් කරන බවයි ගුවන් තොටුපල පාලනාධිකාරීය පැවසුවේ.

Your Comments