“අපේක්ෂක ගැටලු‍ව විසඳා අවසන්”

50

එකසත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලු‍ව විසඳගෙන අවසන් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්දන මහතා පවසනවා.

ජා ඇල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් මන්ත්‍රීවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments