අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනයට ජාත්‍යන්තරයෙන් ඩොලර් මිලියන 50ක ආධාර

16

මෙරට අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වූ අරමුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක ආධාරයක් ලබාදී තිබෙනවා.

වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය යටතේ සිදුකෙරෙන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහ ගුරු පුහුණුව සඳහා අවශ්‍ය නවීන තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙනුයි එම මුදල් ලබා දී ඇත්තේ.

ඒ අනුව තාක්ෂණික විද්‍යාගාර ඉදිකිරීම සහ ඒවාට අවශ්‍ය යන්ත්‍ර උපකරණ, එම ආධාරවලින් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය වන සමස්ත පිරිවැය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 60.7ක්.

ඒ අනුව, ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය අතිරේක අරමුදල වන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 10.7 රජය විසින් දරනු ඇති.

Your Comments