අද මැදියම් රැයේ සිට ඉන්ධන මිල පහළට
අනුර ප්‍රේමකුමාර

42

පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල පහළ දැමීමට රජය තීරණය කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසනවා. ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 10කින්ද ඔටෝ  ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 7කින්ද අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පහළ දමා තිබෙනවා. මේ අනුව රුපියල් 155ක්ව පැවැති ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 145ක් වන අතර රුපියල් 123ක්ව පැවැති ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 116ක් වනවා. 
මේ අතර 2T ලිහිසි තෙල් ඇතුළුව ලිහිසි තෙල් ලීටරයක මිලද රුපියල් 10කින් අද මැදියම් රැයේ සිට පහත දමා තිබෙනවා. 

Your Comments