අතුරලියේ රතන හිමිගෙන් විවාහ සම්බන්ධ පනත් කෙටුම්පත් දෙකක් [VIDEO]

27

පුජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමි, විවාහ සම්බන්ධ පනත් කෙටුම්පත් දෙකක්  අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා.

ඒ 1951 අංක 13 දරණ මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත ඉවත් කිරිම සදහා වූ පනත් කෙටුම්පත සහ 1907 අංක 19 දරණ විවාහ (සාමාන්‍ය) ආඥා පනත සංශෝධනය කිරිම සදහා වූ පනත් කෙටුම්පතයි.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රිණී වෛද්‍ය තුසිතා විජේමාන්න මහත්මිය විසින්ද විවාහ සම්බන්ධ පනත් කෙටුම්පත් දෙකක් අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා.

ඒ ‘විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත සංශෝධනය කිරිම සඳහා පනත් කෙටුම්පත’ සහ ‘ ශ්‍රි ලංකාවේ විවාහවීමේ අවම වයස හඳුන්වාදීම සඳහා වූ පනත් කෙටුම්පත’යි.

අතුරලියේ රතන හිමිගෙන් විවාහ සම්බන්ධ පනත් කෙටුම්පත් දෙකක්

අතුරලියේ රතන හිමිගෙන් විවාහ සම්බන්ධ පනත් කෙටුම්පත් දෙකක්

Posted by Sitha FM – News24 on Wednesday, January 8, 2020

 

මේ අතර විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ද 1975 අංක එක දරණ වත්කම් හා වගකිම් ප‍්‍රකාශ කිරිමේ නීතිය සංශෝධනය කිරිම සදහා වූ පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Your Comments