අත්අඩංගුවට ගත් බීමත් රියදුරන් ගණන 8400ක් දක්වා ඉහළට

14

දිවයින පුරා සිදු කරන ලද විශේෂ රථ වාහන මෙහෙයුම මඟින් මේ වන විට බීමත් රියදුරන් 8488ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ඒ පසුගිය මස 05 වන දින සිට සිදුකරන විශේෂ මෙහෙයුමට සමඟාමීවයි.
ඊයේ උදෑසන 6 සිට අද උදෑසන 6 දක්වා පැය 24 කාලය තුළ බීමත් රියදුරන් 155ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Your Comments