අඩි සියයයේ මාර්ගය හේතුවෙන් දේපල අහිමි වූවන් විරෝධතාවයක

33

සූරියවැව සිට හම්බන්තොට දක්වා අඩි 100 මාර්ගය මංතීරු 4කට පුළුල් කිරීමේදී නිවාස හා දේපළ අහිමි වූවන් අද සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වුණා.

ඒ අහිමි වූ නිවාස හා දේපළ වෙනුවෙන් හිමිවිය යුතු වන්දි මුදල් මෙතෙක් නොලැබීමට විරෝධය පළ කරමින්.

සූරියවැව සිට හම්බන්තොට දක්වා අඩි 100 මාර්ගය මංතීරු 4කට පුළුල් කිරීමේදී ඒ අසළ ජීවත් වූ පවුල් 468ක පමණ පිරිසකට සිය නිවාස හා දේපළ අහිමි වුණා.

ඔවුන්ගෙන් පවුල් 300කට අධික පිරිසකට මෙතෙක් නිසි වන්දි මුදලක් ලැබී නොමැති බවටයි විරෝධතා කරුවන් චෝදනා කළේ.

Your Comments