"..ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කුමන්ත්‍රණයක.."

 08/12/2017 - 15:01
1143 reads

යහපාලන ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියත්මක කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා පවසනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට කිසිදාක ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අවස්ථාවක් නොලැබෙන බවයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Dilip Wedaarachchi