උසස් පෙළ නැවත සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල හෙට

 04/28/2017 - 13:49
8 reads

උසස් පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල හෙට දිනය වන විට නිකුත් කිරීමට අපේක්‍ෂා කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
පිළිතුරු පත්‍ර නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම්පත් 58,000ක් පමණ ලැබී තිබූ බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.
මේ අතර 2016 - 2017 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් තෝරා ගැනීමේ කඩයිම් ලකුණු මැයි මස අවසානයේදී නිකුත් කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව ප්‍රකාශ කළා.
ඒ අනුව, පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී පැවැති උසස් පෙළ විභාගයෙන් සමත් වූ සිසුන් 2016 - 2017 අධ්‍යයන වර්ෂය සදහා විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගැනීමට නියමිතයි.

A/L exam