පළාත් 9 ටම නව කොම්පොස්ට් නිෂ්පාදනාගාර

 04/27/2017 - 12:13
466 reads

පළාත් 9 සඳහාම නව කොම්පොස්ට් නිෂ්පාදනාගාර පිහිටුවීමට පළාත් සභා හා පළාත් සභා අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා සඳහන් කළේ පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශවල කැලි කසල එක්රැස් කර ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කිරීම මේ යටතේ සිදු කරන බවයි.