සමස්ත ප්‍රතිඵලය මෙතැනින්

 02/11/2018 - 20:25
1178 reads

ආයතන 340ක් වෙනුවෙන් සභිකයන් 8,325ක් තොරාපත්කර ගැනීමේ  2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේ මේ වන විට ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලට අනුව  එහි සංක්ෂිප්ත තොරතුරු මෙසේයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news