ඡන්දය ගැන පැමිණිලි ඇත්නම් මේ අංකවලට කියන්න

 02/09/2018 - 20:00
5 reads

හෙට පැවැත්වෙන පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දිය යුතු නිරීක්ෂණ  හෝ  පැමිණිලි ඇතොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරිමට ජාතික පැමිණිලි විමර්ශන මධ්‍යස්ථානයක් මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.
මෙය හෙට පෙ.ව 6.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර  නිරීක්ෂණ  හෝ  පැමිණිලි පහත සඳහන් දුරකතන හා ෆැක්ස් අංක වෙත දැනුම් දෙන ලෙසයි මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය ඉල්ලා සිටින්නේ.
ඒ අනුව පළාත් 9 සඳහා දුරකතන අංක සහ ෆැක්ස් අංක 9ක් හදුන්වා දී ඇති අතර පොදුවේ 011 2 866 529 හෝ ෆැක්ස් අංක  011 2 866 446 යන අංක වෙත දැනුම්දිය හැකියි.
මීට අමතරව ඡන්ද විමසීම සමබ්න්ධයෙන් වන පැමිණිලි පොලිස් පැමිණිලි ඒකකයට ද ඉදිරිපත් කළ හැකි බවයි මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරන්නේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news