තද වැසි සහ තද සුළං පිළිබඳ විශේෂ නිවේදනය

 01/13/2018 - 06:24
44 reads

ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රීත මුහුදු ප්‍රදේශ කිහිපයක තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තගම්න්තුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් මධ්‍යස්ථානය දන්වා සිටිනවා.

ඒ අනුව ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාව මේ  සම්බන්ධයෙන් විමසිලිමත් වන ලෙසටයි ඉල්ලා සිටින්නේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
heavy showers
thundershowers
sudden roughness
Weather
deep and shallow sea areas