විශේෂ රැස්වීමකට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවයි

 01/08/2018 - 14:16
10 reads

විශේෂ රැස්වීමක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව, ලබන 10 වන දා උදෑසන 10.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වනු ඇති බව සඳහන්.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Parliament to be convened on Wednesday
Acting Secretary General of Parliament