සහල් යොදවා ස්ප්‍රීත්තු නිෂ්පාදනය කිරීමට අනුමැතිය නොමැත

 12/05/2017 - 21:21
13 reads

මෙරට මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ස්ප්‍රීත්තු නිෂ්පාදනය කරන කිසිදු ස්කාගාරයකට සහල් යොදවා ස්ප්‍රීත්තු නිෂ්පාදනය කිරීමට රජය විසින් කිසිදු අනුමැතියක් ලබාදී නොමැති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ 2016 වසරේ පැවති රජය විසින් මධ්‍යසාර නිපදවීම සඳහා සහල් යොදාගැනීමට අනුමැතිය ලබාදී තිබූ බවයි.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ස්කාගාර 14 ක් පවතින අතර ඒවායේ ස්ප්‍රීත්තු නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රා, තල් රා, මොලාෂස්, බඩඉරිඟු සහ පළතුරු ආදිය උපයෝගී කර ගන්නා බව සඳහන්.

මෙම අමුද්‍රව්‍ය සඳහා 2018 අය වැය මගින් සුරාබදු අනුපාතය අනුව බදු අය කර ගැනීමට යෝජනා වී තිබෙනවා.

දැනට අනුමත කර ඇති අමුද්‍රව්‍ය සඳහා ලීටරයකට රුපියල් 5 සිට රුපියල් 10 දක්වා බද්දක් නියම කර ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news