විදුලි බිඳවැටීම් දැනුම්දෙන්න විශේෂ දුරකථන අංක පහක්

 12/01/2017 - 15:39
10 reads

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් බිඳ වැටුනු විදුලිය තවමත් යථා තත්වයට පත්ව නොමැති ප්‍රදේශ දැනුම් දිම සඳහා දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ ඇනුව, විදුලිබල අමාත්‍යංශයේ  1901 දුරකථන අංකය සහ විදුලි පෞද්ගලික සමාගම 1910 හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 1987 දුරකථන අංක හදුන්වා දි ඇති බව සඳහන්.

එසේම  කළුතර හා රත්මලාන ප්‍රදේශ සඳහා 0114 418 418 යන දුරකථන අංකය හා දකුණු පළාත සඳහා 071 423 86 23 යන දුරකථන අංක හඳුන්වා දි තිබෙනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news