ප්‍රධාන ගංඟා ආශ්‍රීත අලුත්ම ගංවතුර තත්වය මෙන්න

 12/01/2017 - 07:08
300 reads

පසුගිය පැය කිහිපයතුළ ප්‍රධාන ගංඟා ආශ්‍රීත ජල මටමට ඉහළ නැග ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

අද පෙරවරු 6.00 ට නිකුත්කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ නිල්වලා - පානදුගම, ගිං - තවලම,   කළු - මිල්ලකන්ද මිනුම් ස්ථානවල  ජල මට්ටම තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇති බවයි.

ගංඟා ආශ්‍රීත ජල මට්ටම ඉහළ යාම පිළිබඳ ගංඟා අවට ජනතාව විමසිලිමත්විය යුතුය.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
river
flood
waether