උපාධිධාරීන් 2, 100ක් ගුරු වෘත්තියට බඳවා ගන්නා ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

 11/10/2017 - 17:36
175 reads

උසස් පෙළ නව වෘත්තීය විෂය ධාරාව සඳහා නවක ගුරුවරුන් 2,100ක් බඳවා ගැනීමට අදාල ගැසට් නිවේදනය අද දින නිකුත් කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව ජාතික හා පළාත් පාසල්වල නව උසස් පෙල වෘත්තීය විෂය ධාරාවල පවත්නා සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවාගනු ඇති.

ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවත්වනු ලබන විවෘත තරග විභාගයකින් ලබා ගන්නා ලකුණුවල ප්‍රමුඛතාව අනුව සිදුකරනු ලබන සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල මතයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news