සයිටම් සම්බන්ධයෙන් රජයේ ක්‍රියා පිළිගන්න බෑ - වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව

 04/09/2017 - 15:09
8 reads

සයිටම් ආයතනය වසා දැමීම වෙනුවට එය පවත්වාගෙන යාම සඳහා තවදුරටත් අවකාශ සලසා දීමට රජය කටයුතු කිරීම කිසිසේත් පිළිගත නොහැකි බව වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව පවසනවා.
තවදුරටත් ජනතාව පීඩාවට පත්කරමින් ව්‍යාපාරිකයෙකු රැකගැනීම සඳහා ව්‍යාජ විසදුම් ලබාදෙමින් කටයුතු නොකර ඊට කඩිනම් නිසි විසදුම් ලබාදිය යුතු බවයි එම කමිටුව පෙන්වාදෙන්නේ.
මේ, ඒ පිළිබඳ අදහස් පළ කරන වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරි කමිටුවේ කැඳවුම්කරු රයන් ජයලත්.

 

වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව
SAITM