අයවැය 2018 - ගොවින්ට සහ කර්මාන්තකරුවන්ට සහන රැසක්

 11/06/2017 - 07:07
558 reads

2018 වසරේ අයවැය මගින් ගොවින්ට සහ කර්මාන්තකරුවන්ට සහන රැසක් ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.
කෘෂිකර්මාන්තයට සමඟාමී පශු සම්පත්, ධීවර, ජල කළමණාකරණය,  නව සොයාගැනීම් යන ක්ෂේත්‍ර සඳහා 2018 අයවැය තුළින් පහසුකම් මෙන්ම සහන රැසක් ලබාදීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.
හවුල්කාරී ව්‍යෘපෘති කඩිනමින් ආරම්භ කිරීම ඔස්සේ යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට ද අයවැය තුළින් අපේක්ෂිතයි.
දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස අයවැය හිඟය සියයට 4.06ක මට්ටමකට ගෙන ඒමට ද සැලසුම් කර තිබෙනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Budget
2018
aya waya