ජපානය ගැන නිවැරදි අනාවැකි කී බූවල්ලා මරා වෙළඳපොළට යවයි

57

මෙවර පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ තරග ජයගන්නා කණ්ඩායම් පිළිබඳව අනාවැකි කී සතුන් පිළිබඳව විවධ තොරතුරු වාර්තා වූ අතර ජපානයෙන් වාර්තා වන මෙම කතාව වෙනස්ම ප්‍රවෘත්තියකි.

ඒ ජපානය පිළිබඳව නිවැරදි අනාවැකි පළ කළ බූවල්ලෙක් මරා අලෙවිය පිණිස වෙළඳපොළට යොමුකිරීමයි.

ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ මූලික වටයේ ජපානය සහභාගි වූ තරග වූ කොලොම්බියාවට එරෙහි තරගය ජය ගන්නා බවත්, සෙනගාලයට එරෙහි තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන බවත් පෝලන්තයට එරෙහි තරගය පරජය වන බවටත් නිවැරදි අනාවැකි පළකිරීමට මෙම බූවල්ලා සමත්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙම බූවල්ලා ජපානයේ ප්‍රසිද්ධියක් ලබාගත අතර ආහාර පිරවූ භාජන වලට කොඩි දමා බූවල්ලා ජලය පිරවූ භාජනයක් තුළට දමන අතර බූවල්ලා මුලින්ම ආහාරයට ගන්නා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

‘කිමියෝ අබේ’ නම් මෙම බූවල්ලාගේ හිමිකරු තීරණය කර ඇත්තේ ජපානය පිළුමලුන් පිටු දැකීමේ වටයේ තරගය ක්‍රීඩා කරනවාට වඩා තම ව්‍යාපාරය වැදගත් බවයි.

ඒ් අනුව බූවල්ලා මරා ‌අළෙවිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇතැයි සඳහන්.

ඒ ජපානය පිළිබඳව නිවැරදි අනාවැකි පළ කළ බූවල්ලෙක් මරා අලෙවිය පිණිස වෙළඳපොළට යොමුකිරීමයි.

ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ මූලික වටයේ ජපානය සහභාගි වූ තරග වූ කොලොම්බියාවට එරෙහි තරගය ජය ගන්නා බවත්, සෙනගාලයට එරෙහි තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන බවත් පෝලන්තයට එරෙහි තරගය පරජය වන බවටත් නිවැරදි අනාවැකි පළකිරීමට මෙම බූවල්ලා සමත්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙම බූවල්ලා ජපානයේ ප්‍රසිද්ධියක් ලබාගත අතර ආහාර පිරවූ භාජන වලට කොඩි දමා බූවල්ලා ජලය පිරවූ භාජනයක් තුළට දමන අතර බූවල්ලා මුලින්ම ආහාරයට ගන්නා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

‘කිමියෝ අබේ’ නම් මෙම බූවල්ලාගේ හිමිකරු තීරණය කර ඇත්තේ ජපානය පිළුමලුන් පිටු දැකීමේ වටයේ තරගය ක්‍රීඩා කරනවාට වඩා තම ව්‍යාපාරය වැදගත් බවයි.

ඒ් අනුව බූවල්ලා මරා ‌අළෙවිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇතැයි සඳහන්.

Your Comments