නියෝජ්‍ය ඇමති කරු සහ ආචාර්ය රංග කලංසූරිය වයන මොහොතක්

 10/13/2017 - 10:41
97 reads

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා සහ ආචාර්ය රංග කලංසූරිය මහතා විසුම්පායේ දී.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news