දත ගලවයි ද?

 05/23/2017 - 19:36
762 reads

දත් ගලවන්නට කී දෙනෙක් නම් බලා  ඉන්නවද ? මේවා ගැන කියලා හිත නරක්  කර ගන්නට ඕනේ නැහැනේ ?..... මේ දෙන්නා ගැන මොනවද හිතෙන්නේ....?