සෞදි ඉතිහාසයේ පළමුවරට කාන්තාවක් බැංකු ප්‍රධානී තනතුරකට

26

සෞදි අරාබි ඉතිහාසයේ පළමුවරට බැංකු ප්‍රධානී තනතුරකට කාන්තාවක් පත්කර තිබෙනවා.
සීමාකර තිබු කාන්තා නිදහස ඉවත් කරමින් එරට ආර්ථිකයේ කටයුතු රැසක් සදහා කාන්තාවන්ගේ දායකත්වය ඉදිරියේ දී ලබා ගන්නා බවයි සෞදි රජය සදහන් කරන්නේ.
එරට කාන්තාවන්ට රිය පැදවීමේ අවස්ථාව ද මීට පෙර සෞදි අරාබි රජය විසින් ලබා දීමට කටයුතු කළා.

 

Your Comments