සරම්ප රෝගීන් වාර්තා වීමේ ඉහළ යාමක්

21

ලොව පුරා සරම්ප රෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළ ගොස් ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසනවා.
වසරේ ගත වූ පළමු මාස 3 තුළ වාර්තා වූ රෝගීන්ගේ ප්‍රමාණය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂාව තුන් ගුණයකින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි එම සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.
අප්‍රිකා කලාපයෙන් රෝගීන් වාර්තා වීම සියයට 700කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ද සදහන්.

Your Comments