සඳ මත ජලය ඇති බවට නසා තහවුරු කරයි

22

සඳ මත ජලය ඇති බවට නසා ආයතනය ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය ඔස්සේ ලබාගත් තොරතුරුවලට අනුව සඳමත ස්වභාවික ජලය ඇති බවට ස්ථීර වශයෙන්ම ප්‍රකාශය කළ හැකි බවයි නාසා ආයතනය පෙන්වා දෙන්නේ.

සඳ මත ජලය ඇති බවට නාසා ආයතනය ප්‍රකාශයට පත් කළ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළා.

සඳ මතුපිට සූර්යාලෝකය පතිතවන ප්‍රදේශයන්හි ජලය ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා.

එම ජලයේ ස්වභාවය පිළිබඳ විද්‍යාඥයින් විසින් තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි නාසා ආයතනය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

Your Comments