පිළිකා සහ හෘද රෝගීන්ට රෝහලේ සිටම රාජකාරී කිරීමට අවස්ථාව

23

පිළිකා සහ හෘද රෝගීන්ට රෝහලේ සිට රාජකාරී වශයෙන් සේවය කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදීමට ජපානය තීරණය කර තිබෙනවා.
පිළිකා රෝගීන්ගෙන් සියයට 82 ක ප්‍රතිශතයක් ඊට ඉහළ දායකත්වයක් ලබා දී ඇති බව සදහන්.
හෘද රෝගීන් දහසකට ආසන්න පිරිසක් ද රෝහලේ සිටම කාර්යාල කටයුතු වලට සම්බන්ධ වී ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

Your Comments