පසු කම්පන 1400කින් අනතුරුව කැලිෆෝනියාවේ තවත් ප්‍රබල භූ කම්පනයක් (PHOTOs)

28

දකුණු කැලිෆෝනියාවේ යළි ප්‍රබල භූ කම්පනයක් හටගෙන තිබෙනවා.

එහි අගය රික්ටර් මාපක 6.9ක්.

එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පැවසුවේ රිජ්ක්‍රෙස්ට් ප්‍රදේශයේ සිට සැතපුම් 10ක් පමණ ඊසාන කම්පනය හටගෙන ඇති බවයි.

රිජ්ග්‍රෙස්ට් (Ridgecrest) කලාපය ආශ්‍රිතව දිනකට පෙරත් 6.4ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක් හට ගත්තා.

එය වසර 20කට ආසන්න කාලයකදී එම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ විශාලම භූ කම්පනය ලෙසයි හඳුන්වා දී තිබුණේ.

පෙරදා කම්පනයෙන් අනතුරුව පසුකම්පන 1,400කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ද වාර්තා වී තිබෙනවා.

Your Comments