නවදිල්ලි අගනුවරට ‘හදිසි තත්ත්වයක්’ – පාසල් වැසෙයි

22

ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි අගනුවරට ‘මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක්’ ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ, නගරයේ පවතින අයහපත් වායු තත්ත්වය හේතුවෙන්.

මෙම තත්වය මත නවදිල්ලියේ පාසල් ලබන 05 දක්වා වඩා දමා තිබෙනවා.

මේ අත‍ර මිලියන පහක පමණ මුඛ ආවරණ තොගයක් ද නවදිල්ලි නුවර පාසල් වෙත බෙදා හැර ඇති බවයි වාර්තා වූයේ.

Your Comments