තෙල් නිෂ්පාදනය සීමාකිරීමට ඔපෙක් සංවිධාන එකඟතාවයකට එළැඹීමේ සූදානමක්

22

තෙල් නිෂ්පාදනය සීමා කිරීම සඳහා තෙල් අපනයනය කරන රටවල සංවිධානය මේ සතියේදී එකඟතාවයකට එළැඹීමට නියමිත බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.
ඒ අනුව තෙල් නිෂ්පාදනය දිනකට තෙල් බැරල මිලියන 1.3ක් දක්වා අඩු කිරීම සඳහා තෙල් අපනයනය කරන රටවල ඔපෙක් සංවිධානය සහ එහි මිත්‍ර පාර්ශව එකඟතාවයකට එළැඹෙනු ඇති බව සඳහන්.
ඔපෙක් සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් හෙට දිනයේ වියානා නුවරදී මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතව අතර ඉන් අනතුරුව අනිද්දා දිනයේදී රුසියාව සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

 

Your Comments