චීනයේ ආර්ථික වර්ධන වේගයේ පහත යාමක්

19

චීනයේ ආර්ථික වර්ධන වේගයේ පහත යාමක් දක්නට ලැබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.
පසුගිය වසරේ අවසන් කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සටහන්ව ඇත්තේ සියයට 6යි දශම 4ක් ලෙසයි.
ඊට පෙර කාර්තුවේ චීනයේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 6යි දශම 5ක් ලෙෂ සටහන්ව ඇති බව සඳහන්.
පසුගිය වසරේ සමස්ත ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 6යි දශම 6ක් වන අතර එය 1990 වසරෙන් පසුව එරටින් වාර්තා වූ අවම ආර්ථික වර්ධන වේගය වීම විශේෂත්වයක්.

Your Comments