චන්ද්‍රයා වෙත අභ්‍යාවකාශ යානයක් යැවීමට ඊශ්‍රායාලයෙන් සැලසුමක්

23

චන්ද්‍රයා වෙත අභ්‍යාවකාශ යානයක් යොමු කිරීමට ඊශ්‍රායලය සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ෆ්ලෝරිඩාහී කේප් කැනවරල් තුඩුවෙන් අභ්‍යාවකාශ ගත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති මෙම යානය 2019 වසරේ පෙරවාරි මාසයේ දී සඳ මත ගොඩබැස්වීමට නියමිතයි.

සඳ මත ඊශ්‍රායලය කොඩිය සවි කිරීමෙන් පසු සඳේ චුම්බක ක්‍ෂේත්‍ර සම්බන්ධ පරීක්‍ෂණ ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

මෙම උත්සාහය සාර්ථක වුවහොත් සඳ මත යානයක් ගොඩබස් වන සිව් වන රට වන්නේ ඊශ්‍රායලයයි.

Your Comments