චණ්ඩ මාරුතයකින් අමෙරිකාවේ ප්‍රදේශ රැසකට දැඩි බලපෑම්

11

චන්ඩ මාරුතයකින් අමෙරිකාවේ ප්‍රදේශ රැසකට දැඩි බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා.
ලෝවා සහ ඉලිනොයිස් යන ප්‍රදේශවලට ඉන් දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇති අතර එම ප්‍රදේශවල පුද්ගලයින් ආරක්ෂක ස්ථානවෙත යොමු කර ඇති බව ද සඳහන්.
පැයට කිලෝ මීටර 180ක වේගයෙන් සුළං හමා යන අතර, ප්‍රදේශ රැසක ගස් කඩා වැටී විදුලිය ඇණහිට ඇති බව ද සඳහන්.

Your Comments