කාන්තා හිංසනය ගැන ඕස්ට්‍රේලියාවේ විමර්ශනයක්

55

කාන්තා හිංසනය පිළිබඳ රට පුරා පු`ඵල විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන බව ඔස්ටේ්‍රලියාව පවසනවා.

රැකියා ස්ථානවලදී සිදුවන හිංසාකාරී සිදුවීම් වාර්තාවීමත් සමඟ එම විමර්ශන ආරම්භ කරන බවයි වාර්තා වන්නේ.

නව නීති හඳුන්වාදෙමින් රැකියා ස්ථානවල යහපත් පරිසරයක් බිහිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවයි ඔස්ටේ්‍රලියානු බලධාරීන් වැඩිසුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

Your Comments