ඉන්දියාව සඳමත මෙහෙයුමකට සූදානම්

27

සද මතට යානයක් ගොඩ බැස්සවීම සදහා ඉන්දියාව විසින් යළිත් මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සද මත ගොඩ බැස්සසවීම සදහා ලබන මාසයේ දී යානයක් අභ්‍යවකාශ ගත කරන අතර, එය ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේ දී සද මත ගොඩ බස්වනු ඇති.
චන්ද්‍රයාන් දෙක නම් මෙම යානය සාර්ථකව සද මත ගොඩ බැස්සවීමට හැකි වුවහොත් එලෙස යානයක් සද මත ගොඩ බැස්ස වූ ලොව සිව්වන රට ලෙසයි ඔවුන් ඉතිහාස ගත වන්නේ.
මීට පෙර අමෙරිකාව, සෝවියට් රුසියාව සහ චීනය අභ්‍යවකාශ යානා සද මත ගොඩ බස්සවා තිබුණා.
ඉන්දියාව 2008 වසරේ දී ද සද මත මෙහෙයුමක් සිදු කළ තිබූ නමුත් අභ්‍යවකාශ යානයක් සද මත ගොඩ බැස්සවීමට කටයුතු කළේ නැහැ.

Your Comments