‘අවම කළ හැකි නම්’ – ‘ඉහළ යනු ඇති’

19

වායු දූෂණය අවම කළ හැකි නම් චීන ජනතාවගේ ආයු අපේක්ෂාව ඉහළ යනු ඇති බව නවතම අධ්‍යනයකින් අණාවරණය වී තිබෙනවා.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමත වායු තත්ත්තවයට චීනයේ වායු තත්ත්වය ගත හැකි නම් එරට ජනතාවගේ ආයු අපේක්ෂාව වසර 3කින් පමණ ඉහළ යාමට ඉඩ පවතින බවයි මෙම අධ්‍යනයෙන් හෙළි වී ඇත්තේ.

අමෙරිකානු පර්යේෂකයින් කණ්ඩායමක් විසින් මෙම අධ්‍යනය සිදු කර ඇත බව සඳහන්.

වර්තමානයේ චීන ජනතාවගේ ආයු අපේක්ෂාව වසර 76.4ක්.

Your Comments