අබුඩාබි අධිකරණ කටයුතුවලදී තෙවන නිළ භාෂාව ලෙස හින්දි ඇතුළත් කරයි

31

අබුඩාබි හි අධිකරණ කටයුතු සඳහා තෙවන නිළ භාෂාව ලෙස හින්දි භාෂාව ඇතුළත් කර තිබෙනවා.
දැනට එහි කටයුතු ඉංග්‍රීසි සහ අරාබි භාෂාවලිනුයි සිදුකරනු ලබන්නේ.
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඉන්දියානුවන් මිලියන 2.6ක් පමණ වෙසෙන අතර, එය මුළු ජනගහනයෙන් සියයට 30ක්.

Your Comments