ප්‍රංශ මැතිවරණයෙන් මැක්‍රොන්ගේ පක්ෂයට ජය

 06/19/2017 - 07:30
54 reads

ප්‍රංශ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ දෙවන වටයේ ඡන්ද විමසීම ආරම්භ වී තිබෙනවා.
පළමු වටයේ ඡන්ද විමසීමෙන් ඉදිරියෙන් සිටියේ  ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රෝන්ගේ පක්ෂයයි.
සමස්ත ප්‍රතිඵල දෙවන වටයේ ඡන්ද විමසීමෙන් අනතුරුව නිකුත් කිරීමට නියමිත අතර ඒ අනුව, ආසන 577 ක් සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා ගැනීමට නියමිතයි.
ජනාධිපති මැක්‍රෝන් සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා  ශක්තිමත් ජන වරමක් ලබා ගැනීම ඡන්ද විමසීමේ අරමුණ වනවා.