තමිල්නාඩු ගොවීන් මුත්‍රා පානය කරයි

 04/22/2017 - 17:53
35 reads

තමිල්නාඩුවේ විරෝධතාවක නිරත ගොවීන් තම මුත්‍රා පානය කළ පුවතක් වාර්තා වුවා. රජයේ අවධානය යොමුකරගැනීම උදෙසා එම ක්‍රියාමාර්ගය ගත බවයි ගොවීන් පවසා ඇත්තේ. 

පසුගිය මාර්තු 15   සිට ගොවීන් විරෝධතාවයේ නිරත වනවා.

විරෝධකරුවන් පසුගිය දිනවල මීයන්, සර්පයන් ආහාරයට ගත ආකාරයක් ද වාර්තා වුවා. 
ඒ අතර ගොවීන් කොණ්ඩය සහ රැවුල එක පැත්තක් කපා ගෙන විරෝධතාවට එක්ව සිටිනවා. 

ගොවි ගැටළු  විසඳනතුරු විරෝධතාවයේ නිරත වන බවයි  ඔවුන්  අවධාරණය කරන්නේ.  

Tamil Nadu
Farmers
protest